Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów:
1) podanie o przyjęcie;
2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) skierowanie od starosty/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkana ucznia;
4) kopia świadectwa ukończenia szkoły niższego typu;
5) zaświadczenie o wynikach egzaminu;
6) odpis skrócony aktu urodzenia, tylko w przypadku przyjęcia do internatu;
7) 2 zdjęcia;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół zawodowych;
9) zaświadczenie o niepełnosprawności – o ile uczeń takie posiada.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2019/2020 będzie przeprowadzana rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia spośród absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2020/2021 rekrutowani będą absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – PO GIMNAZJUM
REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03