SOSW Internat / Świetlica Oferta Świetlica

Oferta Świetlica

Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze w szkole w godzinach od 6.30 do 16.30 dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
• czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
• organizację dojazdu do szkoły
• inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Do świetlicy uczęszczają uczniowie:
• Szkoły Podstawowej – klasy I-VII
• Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – klasy I-VII
• Gimnazjum
• Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
• Szkoły Przysposabiającej do Pracy

W świetlicy zapewniamy uczniom właściwą opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych, a także rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne, przygotowujemy do właściwego spędzania wolnego czasu, kształtujemy u wychowanków nawyki kulturalnego zachowania się, uczymy prawidłowego współdziałania i współpracy w grupie, współdziałamy z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym. Przy realizacji poszczególnych działów uwzględniamy treści kształcenia i wychowania zawarte w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej oraz tematykę programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. W świetlicy uczniowie nie tylko bawią się i odpoczywają, ale też zdobywają nowe wiadomości i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy. Organizowane są różne imprezy i uroczystości okolicznościowe, wychowankowie biorą udział w konkursach. Świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły.

GRUPY ŚWIETLICOWE

ŚWIETLICA

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY
INNOWACJA PT.: „HORTITERAPIA W PEDAGOGICE”

GALERIA PRAC ŚWIETLICOWYCH

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03