KONKURS DLA WSZYSTKICH! – PP
8 maja 2020

Szkolny Klub Wolontariatu działający na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Ośrodka do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”. Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy wszystkich (niezależnie czy biorą udział w konkursie) do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat wolontariatu: https://www.youtube.com/watch?v=QQ6FCEpXBtA

Obecna edycja konkursu poświęcona jest tematyce wolontariatu tj.: ideom jakie za sobą niesie, przykładom działań wolontariackich, a także korzyściom zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla dzieci i młodzieży, w wieku 7-19 lat, do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace, w trzech kategoriach wiekowych: poniżej 12 roku życia; 12-15 lat; 16-19 lat. oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku. Dostrzegając wagę tematu, konkurs patronatami honorowymi objęli Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Tematem przewodnim czwartej edycji konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, jest WOLONTARIAT. Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.

Zadanie konkursowe
Przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie wolontariat w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

Terminarz
Prace należy przesłać na adres: magkalisz@o2.pl do 25.05.2020r.

JAK MA WYGLADAĆ PRACA KONKURSOWA?

Praca powinna być ilustracją do hasła „Wolontariat”.
Uczestnikami Konkursu może być wyłącznie młodzież w wieku 7-19 lat, uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych
1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.
2. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).
3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:
a. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
b. napisy;
c. podpisy autorów;
d. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;
e. znaki towarowe, logotypy.
4. Praca konkursowa powinna być dostarczona na adres magkalisz@o2.pl
5. Przesłana praca konkursowa musi zawierać:
a. Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB;
b. Informacje o autorze tj. imię i nazwisko, data urodzenia;
c. Tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami);
d. Skan oryginału zgody uczestnika konkursu, o którym jest mowa w rozdziale IV w pkt. 7e, 7f Regulaminu konkursu (https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=re)
6. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie.

Więcej informacji o wytycznych do prac konkursowych znajduje się w REGULAMINIE KONKURSU oraz w zakładce POMOC w artykule JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK?

Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce PRACE KONKURSOWE. Każda praca będzie podpisana tytułem, nazwiskiem autora oraz skróconą nazwą Placówki.

Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:
a. estetyka wykonania;
b. pomysłowość i oryginalność;
c. zgodność pracy z tematyką konkursową;
d. możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego;

Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Ośrodka załącznika do dnia 1.06.2020. Druki zostaną przesłane pocztą tradycyjną do Biura Organizacyjnego Konkursu tj. Fundacja BOŚ przy ul. Żelaznej 32 w Warszawie. Organizator wymaga oryginałów podpisanych zgód opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu) Konkursu na udział uczestników w Konkursie, w tym udzielenie zgód na korzystanie z prac konkursowych przez Organizatorów w zakresie określonym Regulaminem. Pobierz formularz zgody niepełnoletniego uczestnika i jego opiekunów prawnych. Szczegółowy Regulamin konkursu:

https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=re

Pozdrawiam i życzę ciekawych pomysłów.
Koordynator SKW

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03