SOSW Ośrodek

Ośrodek

Naszym nadrzędnym celem jest szkoła bez barier: placówka nowoczesna, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju  dzieci  i  młodzieży.   Priorytetem   jest   łączenie   nauczania   z   rewalidacją,    podmiotowe i indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wszechstronne przygotowanie do życia i pracy w społeczeństwie. Zapewniamy specjalistyczną pomoc wychowankom poprzez przygotowanie ich do samodzielnego i efektywnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych postaw patriotycznych i prospołecznych.
SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest   ważnym   centrum   edukacji   i   rewalidacji   dzieci   i młodzieży z niepełnosprawnościami w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0 – 6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez dzieci i młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03