SOSW Ośrodek Wolontariat

Wolontariat

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
działa Szkolny Wolontariat w ramach, którego pracują:

Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolne Koło Caritas

Obydwa koła zrzeszają na zasadzie dobrowolnej uczniów naszego ośrodka oraz nauczycieli. Obydwa koła działają zgodnie z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu w SOSW i realizują zadania wynikające z planów pracy, których nadrzędnym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Szkolny Klub Wolontariatu

Opiekunowie Klubu: Magdalena Jajeśniak – Kalisz, Katarzyna Marek

Członkowie Klubu: uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i Gimnazjum nr 2.

Szkolny Klub Wolontariatu jest organizacją uczniowską działającą na terenie naszego ośrodka, skupiającą wolontariuszy, a więc ludzi dobrej woli, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym. Klub włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:
• charytatywną
• opiekuńczą
• wychowawczą

Celem klubu jest wychowanie młodzieży do pracy wolontariackiej, niesienie pomocy potrzebującym. Klub współpracuje i działa na rzecz Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz niesie koleżeńską pomoc uczniom naszego Ośrodka.

Szkolne Koło Caritas

Opiekunowie Koła: Dorota Łuksza- Kamracka, Małgorzata Bandurska – Bednarz

Członkowie Koła: uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum.

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską działającą na terenie naszego ośrodka i powołaną do życia przez Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Szkolne koło włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:
• charytatywną
• opiekuńczą
• wychowawczą

Celem koła jest wychowanie dzieci i młodzieży do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja ich do działania na rzecz potrzebujących. Chodzi o praktyczną realizację chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka. Poprzez uczestniczenie w kole staramy się kształtować u dzieci i młodzieży postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowiskach, w których działamy. Jest to organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie naszego ośrodka, a następnie poza nim oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritasu.

Przykładowe formy naszej pracy:
– zbiórki odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.,
– prace manualne ( kartki, stroiki itp.),
– współorganizowanie i uczestnictwo w kiermaszach (bożonarodzeniowy, wielkanocny),
– uczestniczenie w koncertach charytatywnych,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym,
– pomoc jako wolontariusze w domach pomocy społecznej, domu dziecka, Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka, hospicjum im. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu,
– włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
– udział w różnych formach organizowanych przez Caritas (spotkania informacyjne, warsztaty, wyjazdy, dni skupienia, nabożeństwa).

Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Razem na Święta”
realizowana w SOSW w Dąbrowie Górniczej

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją każdego roku w grudniu organizuje wigilijne spotkanie dla całej społeczności placówki. Jest to bardzo ważne działanie, którego celem jest kultywowanie tradycji, wychowywanie uczniów w poszanowaniu zwyczajów i tradycji polskich oraz integracja przy wigilijnym stole wszystkich podopiecznych Ośrodka oraz pracowników. Dla wielu uczniów z rodzin dysfunkcyjnych jest to jedyne spotkanie wigilijne. Również w tym roku 18 grudnia zasiądziemy wspólnie do stołu, aby złożyć sobie świąteczne życzenia, połamać się opłatkiem oraz skosztować tradycyjnych potraw. Udział w wigilijnym spotkaniu weźmie około 500 podopiecznych oraz kadra placówki. Nie jest to jedyne działanie związane ze świątecznym wolontariatem. Na terenie SOSW działa Szkolny Wolontariat, który jak co roku zaangażował się w szereg działań przedświątecznych, których nadrzędnym celem jest pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom. Działające w SOSW grupy wolontariuszy zrzeszone w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas zorganizowały różne akcje na rzecz innych.

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Szkolne Koło Caritas

AKCJA – PODARUJ KWIATEK DONICZKOWY
AKCJA – „KROMKA CHLEBA”
UDZIAŁ W III ANDRZEJKOWYM BALU WOLONTARIUSZA – „VIVAT NIEPODLEGŁA”
WOLONTARIUSZE DLA NIEPODLEGŁEJ
Plan pracy Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2018/2019 I semestr
WOLONTARIUSZE CARITAS NA START !
DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITASU
„TAK, POMAGAM” ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA POTRZEBUJĄCYCH
„POWINNO SIĘ BYĆ DOBRYM JAK CHLEB…”
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS – Semestr II 2017/2018

Szkolny Klub Wolontariusza

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 2018
Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019 I semestr
„POLSKA DLA ŚWIATA… SOLIDARNI Z OFIARAMI WOJNY”
„SIĘ POMAGA…SIĘ ZROBI…SIĘ UZBIERA…SIĘ OTWORZY…”
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU – OZDOBY WIELKANOCNE DLA PODOPIECZNYCH SOSNOWIECKIEGO HOSPICJUM
Z WIZYTĄ DO SOSNOWIECKIEGO HOSPICJUM IM. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03