SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Regulamin Konkursu Literacko-Plastycznego

Regulamin Konkursu Literacko-Plastycznego
6 maja 2018

Regulamin I Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Literacko-Plastycznego „Szkicujemy słowa”

I Organizatorzy i patronat konkursu.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Patronat nad konkursem objął Miejski Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.
II Cele konkursu:
– upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
– promowanie zainteresowań i talentów
– podbudzanie kreatywności i wyobraźni poprzez twórczą interpretację tematu
– rozwijanie umiejętności literackich
– wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz form i technik plastycznych.
III Zasady uczestnictwa.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczących się w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III szkoły podstawowej
b) klasy IV – V szkoły podstawowej
c) klasy VI-VII szkoły podstawowej
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie dowolną techniką przygotować pracę plastyczną do wybranego przez siebie utworu literackiego lub jego fragmentu mieszczącego się w podanych kategoriach tematycznych:
a) klasy I-III szkoły podstawowej: moja ojczyzna w wierszach dla dzieci
b) klasy IV-V: legendy polskie
c) klasy VI-VII: twórczość pokolenia Kolumbów
3. Prace nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku.
4. Jury oceniać będzie poziom plastyczny oraz twórczy charakter pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób zinterpretowania utworu literackiego.
5. Prace powinny być wykonane na kartkach formatu A4 lub A3 i na odwrocie opatrzone zilustrowanym utworem literackim lub jego fragmentem (imię i nazwisko autora utworu, tytuł oraz tekst utworu). Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
6. Do każdej pracy prosimy dołączyć metryczkę według podanego wzoru (pobierz). Wraz z pracami nauczyciel powinien przesłać zestawienie prac z danej szkoły.
7. Prace prosimy przesyłać do 10.05.2018 r. na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs „Szkicujemy słowa”.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z warsztatami plastycznymi dla laureatów, odbędzie się dnia 22.05.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
2. Laureaci zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagodzonych prac.
5. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
6. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają:
p. Monika Kubicka-Pytasz, tel. 604193295, kubapytasz@gmail.com
p. Katarzyna Rogowicz, tel. 506151514, kasiarogowicz@onet.pl

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03