Oferta

O nas

„Niby nie jesteśmy jak wszyscy, a jednak jesteśmy,
Czasem nie chodzimy, a jednak się poruszamy,
Troszkę inaczej myślimy, ale planujemy,
Czasem nie widzimy, ale wzrokiem daleko sięgamy,
Nikt nam nie powie, że możliwości nie mamy.
Tu, w naszej szkole, od podstaw się uczymy,
Czytać, pisać, liczyć i żyć – nigdy się nie nudzimy”.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 jest miejscem przyjaznym dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne i dodatkowe (wynikające z indywidualnych potrzeb naszych uczniów) są realizowane w następujących oddziałach:

• I etap – edukacja wczesnoszkolna – klasy 1-3 SP,
• II etap – edukacja w klasach 4-8 SP,
• Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym i znacznym) – klasy 1-8,
• Grupy rewalidacyjno – wychowawcze – 6 grup.

Na każdym etapie nauki w szkole podstawowej podejmujmy przeróżne działania, celem których jest uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego, ale przede wszystkim szeroko rozumiane uspołecznienie naszych podopiecznych. Praca pedagogiczna skupia się na wszechstronnym oddziaływaniu na uczniów poprzez szereg różnorodnych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.

Jesteśmy placówką nowoczesną i specjalistyczną pod wieloma względami, ale przede wszystkim przyjazną i bezpieczną dla ucznia. Ponadto wyróżnia nas otwartość na potrzeby środowiska lokalnego i wszystkich, którzy potrzebują pomocy naszych specjalistów i nauczycieli. Za nadrzędne uznaliśmy wspieranie rozwoju ucznia, odważnie podejmując wyzwania edukacji i zmierzając w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych. Placówka inicjuje szereg działań, dążąc do tego, aby uczniowie mogli znaleźć w niej środowisko optymalnego i wszechstronnego rozwoju niezależnie od swojego poziomu funkcjonowania. Stąd uczniowie SP biorą udział w licznych projektach i programach, w tym m.in.: „SuperKoderzy”, „Wyprawa po zdrowie”, projekt „KinoSzkoła” i in.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 zapewnia:

• naukę w klasach liczących do kilku uczniów,
• indywidualizacja procesu nauczania,
• wszechstronnie wykształconą kadrę nauczycieli oraz specjalistów,
• realizację projektów edukacyjnych,
• udział uczniów w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, biblioteki oraz różnych instytucji użytku publicznego,
• zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji,
• zajęcia w ramach wychowania fizycznego na basenie,
• wykorzystanie aktywnych metod pracy,
• specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
• specjalistyczne punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
• zajęcia pozalekcyjne,
• korzystanie ze szkolnej biblioteki.

W ramach rewalidacji oferujemy różnego rodzaju terapie: Biofeedback, Tomatis, Warnkego, SI, terapia autyzmu, usprawnianie widzenia, zajęcia wyrównawcze, naukę pisma Braille’a, bezwzrokowe pisanie na klawiaturze, rehabilitację ruchu, logopedię. Z kolei po lekcjach i zajęciach rewalidacyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w wielu atrakcyjnych kołach zainteresowań, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne pasje, ale też wzbogacać swoją wiedzę czy uzyskać pomoc w razie potrzeby. Rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy wsparcie i pomoc w specjalistycznych punktach konsultacyjnych.

Tak pracujemy:

ZAJĘCIA W KLASACH I – III
ZAJĘCIA W KLASACH IV – VII
ZAJĘCIA W KLASACH I – VII – ZET
ZAJĘCIA W GRUPACH REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03