SOSW Szkoła podstawowa Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi organizowana jest w szkole zgodnie

z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r.

Polega ona na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika :
• z niepełnosprawności
• z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
• z zaburzeń zachowania lub emocji
• ze szczególnych uzdolnień
• ze specyficznych trudności w uczeniu się
• z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
• z choroby przewlekłej
• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
• z niepowodzeń edukacyjnych
• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
• z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas i grup wychowawczych oraz specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, logopedzi, nauczyciele rewalidacji i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
• rodzicami uczniów
• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
• instytucjami państwowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
• organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem, poprzez zintegrowanie działań nauczycieli i specjalistów, w formie:
• zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
• porad i konsultacji indywidualnych
• warsztatów i zajęć grupowych

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03