Oferta

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność, jego społeczny rozwój oraz wsparcie rodziny. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie. We wczesnym etapie rozwoju dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię. Terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowana jest do wieku i potrzeb dziecka. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju skierowane są do dzieci:

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– z zaburzeniami neurorozwojowymi,
– z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– z wadami genetycznymi,
– z zaburzeniami w komunikowaniu się,
– z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz jego zadania:

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą specjaliści posiadający profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1. Pedagog – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
2. Logopeda – specjalista zajmujący się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.
3. Psycholog – specjalista psychologii klinicznej posiadający przygotowanie pedagogiczne
4. Fizjoterapeuta – specjalista w zakresie terapii ruchowej
5. Tyflopedagog – terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej
6. Surdopedagog – specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej
7. Terapeuta SI – specjalista zajmujący się prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory

Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie kompleksowej, systematycznej i integrowanej pomocy.

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

– Wieloprofilowa diagnoza funkcjonowania dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji funkcjonowania dziecka, oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i psychomotorycznego.
– Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.
– Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
– Ewaluacja skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

– udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
– pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo – rehabilitacyjnych, przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
– doradztwo i wsparcie dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomoc w wyborze drogi edukacyjnej dziecka).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie. Uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności. Praca terapeutów omawiana jest z rodzicami. Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 4 -8 godzin w miesiącu. Terminy i zakres zajęć ustalane są wspólnie z rodzicami.

Dlaczego warto przyjść do nas?

1. Posiadamy wyszkoloną kadrę specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
2. Terapeuci pracują z dziećmi i ich rodzinami różnorodnymi, nowoczesnymi metodami nauczania i terapii.
3. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych – podjazdy dla wózków inwalidzkich, dostosowane łazienki.
4. Dysponujemy salami terapeutycznymi, które są przygotowane i wyposażone stosownie do potrzeb i specyfiki pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
5. Ośrodek dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego dziecka.
7. Oferujemy wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka. Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka.

Wymagane dokumenty:

1) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający z poradni psychologiczno – pedagogicznej
2) Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki

Uwaga!
Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczęszczanie do przedszkola nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są BEZPŁATNE!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03