SP 4-8

REGULAMIN XIV KONKURSU MIEJSKIEGO
„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Organizatorzy konkursu:
Dominika Wasilewska
Justyna Misiek

Cele konkursu:
– Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
– wzmacnianie wiary we własne możliwości,
– zachęcenie uzdolnionych literacko i plastycznie uczniów do działań twórczych,
– motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
– wyłonienie talentów plastycznych i literackich.

Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej.
Grupa I – klasy I-III (prace plastyczno – literackie)
Grupa II – klasy IV-VIII (prace literacko- plastyczne)
Praca konkursowa powinna być samodzielna, nienagrodzona w innych konkursach i niepublikowana, format prac dowolny.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres szkoły: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ul Swobodna 59 41-300 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem KONKURS
MIEJSKI ,,LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”) do dnia 10.12.2021r.
Tel. (32) 261-22-45, 791 350 015.

Ogłoszenie wyników konkursu:
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie do 15.12.2021r
Uwagi dodatkowe:
– Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę,
– rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
– osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie, nagrody wysłane do danej szkoły.
Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na publikacje pracy oraz danych ucznia na stronie internetowej SOSW w Dąbrowie Górniczej/ Facebook – informacja dotyczy tylko szkoły/ imienia ucznia/ klasy. Załącznik nr 1

– wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN XIV KONKURSU MIEJSKIEGO „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
KARTA UCZESTNIKA W KONKURSIE MIEJSKIM „LIST DO ŚWIĘTEGO
ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY ORAZ DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA

Wirusy i bakterie oczami uczniów.

Podczas zajęć zdalnych z biologii uczniowie klas piątych szkoły podstawowej zapoznali się z budową oraz znaczeniem bakterii i wirusów. W czasach pandemii temat okazał się bardzo aktualny. Uczniowie wykonali prace, które pokazują to, czego nie widzimy „gołym” okiem. Zobacz: https://youtu.be/esBg1PvmM0M

Ewa Trepka

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03